Всички видове Застраховки
(02) 862 38 43
www.maxbroker.eu

Проект:  Нови работни места в Макс Брокер ООД

05.08.2016 г

1

2

 

 

 

 

На 05.08.2016 г. Макс Брокер ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0222 / 05.08.2016 с Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове международни програми и проекти” за изпълнението на проект „Нови работни места в Макс Брокер ООД“ по схема BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, приоритетна ос I: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на интеграция чрез създаване на нови и устойчиви работни места на 4 бр. безработни лица, представители на една от найуязвимите групи на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:
Цел 1. Създаване на нови работни места в Макс брокер ООД с акцент върху интеграцията на едни от найуязвимите групи на пазара на труда безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. вкл.: Създаване на 4 броя нови работни места, оборудване на новосъздадените работни места и създаване на необходимите условия за работа на служителите
Цел 2. Създаване на устойчиви работни места в Макс Брокер ООД
Служителите, назначени по изпълнението на този проект, ще бъдат назначени за минимум 12 месеца, като Макс Брокер ООД ще запази новосъздадените работни места на минимум 50% от новосъздадените служители за минимум още 12 месеца.
Цел 3. Осигуряване на подходящи обучения за новоназначените служители в Макс Брокер ООД
Осигуряване на обучение по професионална квалификация на новозначените 4 броя служители в Макс Брокер ООД; Осигуряване на обучение по ключова компетентност – дигитална компетентност на новозначените 4 броя служители в Макс Брокер ООД

 

Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи, идентифицирани от Макс Брокер ООД.

 

Продължителността на проекта е 15 месеца за периода от 05.08.2016 г. до 05.11.2017 г.

 

Общият размер на разходите за изпълнение на проекта е 83 623.36 лева. Предоставената от договарящият орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 83 623.36 лв. или 100% от допустимите разходи по проекта.